Els objectius de la Fundació es concreten en mantenir viva la memòria d'Ernest Lluch, el seu pensament i la seva obra; així com en fomentar el diàleg entre els ciutadans de Catalunya, Espanya i Europa.

Vols estar informat/da?

Per a rebre informació sobre les activitats de la fundació, dona't d'alta al Butlletí digital »

Premis i Beques

« índex

II 2008

La Fundació Ernest Lluch i la Fundació Barcelona Olímpica convoquen la 2a edició de la Beca Esport i Recerca<br />
<strong>Recerca premiada:</strong> <em>Esport, intervenció educativa i exclusió social. Un estudi de casos</em>.  elaborada per Dra. <strong>Cati Gómez,</strong> Dra. <strong>Núria Puig</strong>, el Dr. <strong>Gaspar Maza</strong><br />
La Fundació Ernest Lluch i la Fundació Barcelona Olímpica convoquen la 2a edició de la Beca Esport i Recerca
Recerca premiada: Esport, intervenció educativa i exclusió social. Un estudi de casos. elaborada per Dra. Cati Gómez, Dra. Núria Puig, el Dr. Gaspar Maza
Es convoca aquesta beca amb l’objectiu primordial d’afavorir i propiciar la investigació de temes que, donada la seva utilitat pràctica i social, puguin aportar alternatives, millores i difondre, alhora, els valors esportius i socials. La concessió es farà per convocatòria oberta, a la qual es podrà concórrer mitjançant la presentació lliure de tots aquells projectes d’investigació o propostes d’actuació que s’ajustin a l’objecte de la beca.

Bases:

Sol.licitants:
 A la beca podran optar totes aquelles persones que, individualment o en equip de treball, presentin un projecte formal a la Fundació Barcelona Olímpica per a realitzar treballs referits a l’objecte d’estudi.

Documentació:
 
La documentació que s’ha d’aportar és la següent (no existeix formulari per a la participació en la convocatòria): 
a) Escrit de sol·licitud adreçat a la Fundació Barcelona Olímpica.
 b) Currículum vitae i expedient acadèmic de, com a mínim, la persona que dirigirà i per tant es responsabilitzarà del projecte, amb indicació expressa de les activitats i treballs relacionats amb la matèria motiu de l’estudi, encara que es valoraran els C.V. de totes les persones que formin l’equip de treball. 
c) Breu memòria explicativa del projecte a desenvolupar. En la qual es faran constar els següents apartats: - Títol del projecte.
 - Continguts a desenvolupar i descripció de les accions.
 - Metodologia a seguir i fases del treball.
 - Temporalització del projecte i recursos humans i materials a emprar. 
- Pressupost de despeses segons la dotació de l’ajut. 

d) El lliurament de la documentació s'ha d'efectuar abans del 15 d'abril de 2008 i es podrà fer personalment, per correu certificat o mitjançant correu electrònic. Els originals de les sol·licituds no atorgades restaran en possessió de la Fundació per al seu arxiu documental. Seran denegades totes les sol·licituds que no acreditin els requisits de la convocatòria. 

Presentació de les sol•licituds: 
Cal adreçar-les a:
Fundació Barcelona Olímpica
Museu Olímpic i de l’Esport de Barcelona
Avda. de l’Estadi, s/n
08038 Barcelona
Tel  93 426 06 60 i 93 426 71 43
E-mail: fbo@fundaciobarcelonaolimpica.es

Propietat del treball:
 La propietat del treball resultant de la investigació serà, a tots els efectes, compartit per la Fundació Barcelona Olímpica i la Fundació Ernest Lluch, les quals tindran el dret de reproduir-lo, comunicar-lo, i/o publicar-lo de la manera que estimin més adient, sense perjudici del reconeixement de l’autoria moral de la persona i/o persones que hagin realitzat l’estudi d’investigació. 

El beneficiari signarà un document de cessió dels drets d’explotació dels treballs que es realitzin en el marc de la beca obtinguda en favor de la Fundació Barcelona Olímpica i la Fundació Ernest Lluch, conforme a la llei de Propietat Intel•lectual vigent.

Obligacions dels beneficiaris: 
- Consignar fidelment tota la documentació, informes i dades exigits en la convocatòria. 
- Destinar la totalitat de la dotació a la finalitat per a la que se’l concedeix, entenent-se com a tal totes les accions necessàries per al fi. 
- No podrà optar a cap altre ajut per al desenvolupament del mateix projecte, havent de comunicar d’immediat aquesta circumstància, si es produís, a la Fundació, qui determinarà la incompatibilitat o no de la mateixa. Per aquest motiu es podria retrocedir el procés d’adjudicació, sense perjudici d’altres possibles responsabilitats en les que es pogués incórrer.
- Les despeses no imputables directament als recursos humans, si existissin, les quals generaran la retenció legal corresponent, i que per tant es produeixin mitjançant la generació de factures dintre del còmput total de la dotació, aquestes s’hauran d’emetre fiscalment a la Fundació Barcelona Olímpica, qui les abonarà directament o mitjançant el responsable del projecte. 
- En cas que el director o responsable del projecte no pogués portar a terme el treball, es retornarà l’import complert de la dotació a la Fundació. 
- Qualsevol canvi o interrupció en el desenvolupament del projecte haurà de ser aprovat per la Comissió mixta creada als efectes.
- El projecte ha de finalitzar abans del 31 de desembre de 2008.
- El fet de participar en la convocatòria suposa la total acceptació de les presents bases. 

Adjudicació:
La beca serà seleccionada i adjudicada per la Comissió mixta nomenada a tal efecte i constituïda per representants de la Fundació Barcelona Olímpica i la Fundació Ernest Lluch. La data d’adjudicació es fixa pel dia 22 d’abril de 2008.

Es podrà declarar deserta la convocatòria en el cas que cap de les sol•licituds presentades reculli els requisits mínims per a la seva adjudicació.

Atorgament/Lliurament:

El passat 22 d’abril, tal i com preveien les bases de la segona convocatòria del programa de beques per a estudis o recerques relacionats amb l’esport, promogut conjuntament per la Fundació Barcelona Olímpica i la Fundació Ernest Lluch, es va atorgar la beca al projecte presentat per l’equip de recerca format per la Dra. Núria Puig, el Dr. Gaspar Maza i la Sra. Cati Gómez, que porta per nom Esport, intervenció educativa i exclusió social. Un estudi de casos.

Premi:

L’ajut comprèn la quantitat de 6.000€ al projecte, amb l’aplicació legal de les retencions que correspongui, aportats per la Fundació Barcelona Olímpica i la Fundació Ernest Lluch.

Termini de recepció de sol.licituds:

Fora termini. 15 d’abril de 2008.