Els objectius de la Fundació es concreten en mantenir viva la memòria d'Ernest Lluch, el seu pensament i la seva obra; així com en fomentar el diàleg entre els ciutadans de Catalunya, Espanya i Europa.

Vols estar informat/da?

Per a rebre informació sobre les activitats de la fundació, dona't d'alta al Butlletí digital »

Premis i Beques

« índex

I 2007

La Fundació Ernest Lluch i la Fundació Barcelona Olímpica convoquen la 1a edició de la Beca Esport i Recerca <br />
<strong>Recerca premiada:</strong> <em>Guia de Medi Ambient i Sostenibilitat d'aplicació als esports no olímpics</em>, elaborada per l'equip de <strong>Green Cross España</strong><br />
<br />
La Fundació Ernest Lluch i la Fundació Barcelona Olímpica convoquen la 1a edició de la Beca Esport i Recerca
Recerca premiada: Guia de Medi Ambient i Sostenibilitat d'aplicació als esports no olímpics, elaborada per l'equip de Green Cross España

La concessió d’aquesta beca es farà per concurs obert, al qual es podrà concórrer mitjançant la presentació lliure de tots aquells projectes d’investigació que s’ajustin al tema objecte de la beca d'enguany: Medi Ambient i Sostenibilitat en els esports no olímpics.

Bases:

1. Sol·licitants: A les beques poden accedir tant particulars com col·lectius, a més d’institucions, organitzacions o associacions, que presentin un projecte formal a la Fundació Barcelona Olímpica (FBO) per a realitzar treballs referits a l’objecte d’estudi.
2. Dotació: L’ajut comprèn la quantitat de 6.000 € al projecte, aportats per la Fundació Barcelona Olímpica i la Fundació Ernest Lluch. 
3. Documentació: La documentació que s’ha d’aportar és la següent: 
a) Sol·licitud adreçada a la Fundació Barcelona Olímpica. 
b) Fotocòpia del títol acadèmic de la persona o persones que realitzin el projecte. 
c) Breu memòria explicativa del projecte a desenvolupar. En la qual es faran constar els objectius que es volen aconseguir, la metodologia que es vol emprar, el temps de realització i el cost global. 
4. Propietat del treball: La propietat del treball resultant de la investigació serà, a tots els efectes, compartit per la Fundació Barcelona Olímpica i la Fundació Ernest Lluch, les quals tindran el dret de reproduir-lo, comunicar-lo, i/o publicar-lo de la manera que estimin més adient, sense perjudici del reconeixement de l’autoria moral de la persona i/o persones que hagin realitzat l’estudi d’investigació. Els equips i/o persones que integrin els treballs seleccionats hauran de signar una declaració formal per la quan es comprometen a no gaudir de cap altre ajut per a la seva realització. 
5. Adjudicació: La beca serà seleccionada i adjudicada per la Comissió mixta nomenada a tal efecte i constituïda per representants de la Fundació Barcelona Olímpica i la Fundació Ernest Lluch. 
6. Dates límits de presentació i adjudicació del projecte: Es fixa el dia 15 de juliol de 2007 com a data límit per a la recepció dels projectes. La data d’adjudicació es fixa pel dia 31 de juliol de 2007. 
7. Data de la finalització del projecte: El projecte ha de finalitzar abans del 31 de desembre de 2007. 
8. Pagament del projecte: El pagament de la dotació es fixarà amb l’adjudicatari segons el lliurament dels projectes en les seves diferents fases. 
9. Presentació de les sol·licituds: Cal adreçar-les a: 
Fundació Barcelona Olímpica Museu Olímpic i de l’Esport de Barcelona 
Avda. de l’Estadi, s/n 
08038 Barcelona 
Tel 93 426 06 60 i 93 426 71 43 
E-mail: fbo@fundaciobarcelonaolimpica.es

Atorgament/Lliurament:

A 31 de juliol de 2007. En virtut de les bases d'atorgament de la beca adreçada a estudis i investigacions relacionades amb l'esport, la comissió mixta integrada per representants de la Fundació Barcelona Olímpica i la Fundació Ernest Lluch informa que amb data 31 de juliol de 2007 s'ha atorgat a la ONG Green Cross España, la concessió de la beca per tal de portar a terme l'execució de l'estudi: Guia de Medi Ambient i Sostenibilitat d'aplicació als esports no olímpics.

Premi:

L’ajut comprèn la quantitat de 6.000 € al projecte, aportats per la Fundació Barcelona Olímpica i la Fundació Ernest Lluch.

Termini de recepció de sol.licituds:

Es fixa el dia 15 de juliol de 2007 com a data límit per a la recepció dels projectes.