Most Recent Activitieshttp://mail.fundacioernestlluch.org/Most recent Activities.caEsport, economia i salut:unes noves regles de joc?http://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/esport-economia-i-salut-unes-noves-regles-de-jochttp://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/esport-economia-i-salut-unes-noves-regles-de-joc&nbsp;<br /><strong><span class="tit-3">Argumentari</span></strong><br /><br />A Espanya l'esport t&eacute; una gran rellevancia social i econ&ograve;mica, tant com a sector d'entreteniment per a milions de persones que segueixen l'esport professional, com per ser una pr&agrave;ctica di&agrave;ria per bona part de la poblaci&oacute;. Tanmateix, el coronavirus ha impactat bruscament en aquestes activitats que hauran d'adaptar-se a una nova normalitat.<br /><br />Aquest nou cicle de di&agrave;legs de la Fundaci&oacute; Er...Els models de negoci dels esports professionalshttp://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/els-models-de-negoci-dels-esports-professionalshttp://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/els-models-de-negoci-dels-esports-professionals<div class="tit-2"><strong>Argumentari</strong></div><br />L'esport en general i determinats esports professionals en particular s'han convertit en negocis de gran envergadura per la quantitat de recursos que mouen i per la multitud de seguidors que s'interessen per ells, com a espectadors presencials i, sobretot, a trav&eacute;s dels mitjans de comunicaci&oacute; i les xarxes socials. El futbol &eacute;s, segurament, el m&agrave;xim exponent pel que fa a negoci esport...Un món en combustióhttp://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/un-mon-en-combustiohttp://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/un-mon-en-combustio<div class="tit-2"><strong><span class="tit-3">Argumentari</span></strong></div><br /><br />La combusti&oacute; &eacute;s una reacci&oacute; d&rsquo;oxidaci&oacute; que, quan no &eacute;s lenta, ve acompanyada de despreniment de llum i calor. En el cicle d&rsquo;enguany mirarem els elements que hi son corruptes i els elements que hi poden n&eacute;ixer en un moment de transici&oacute;. L&rsquo;&egrave;tica p&uacute;blica posa en q&uuml;esti&oacute; la nostra salut democr&agrave;tica per&ograve; la corrupci&oacute; ja no &eacute;s un element que ateny nom&eacute;s a aquesta q&uuml;esti&oacute; sin&oacute; que &eacute;s avui, ...D1. Democràcies en Combustióhttp://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d1-democracies-en-combustiohttp://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d1-democracies-en-combustio<div class="tit-2"><strong>Argumentari</strong></div><br />Vivim en una democr&agrave;cia en combusti&oacute;. Tot s&rsquo;enc&eacute;n per&ograve; no tot s&rsquo;apaga. Les idees es propaguen i es combaten amb intensitat. La humanitat i l&rsquo;humanisme tamb&eacute; es contagien de l&rsquo;electricitat del moment i temen i auguren canvis de calat . S&oacute;n humanament sostenibles, un m&oacute;n i una democr&agrave;cia en combusti&oacute; permanent? Ho s&oacute;n des d&rsquo;un punt de vista human&iacute;stic, tecnol&ograve;gic, mediambiental i democ...D2. La fi dels fetshttp://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d2-la-fi-dels-fetshttp://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d2-la-fi-dels-fets<br /><div class="tit-2"><strong>Argumentari</strong></div>Durant els darrers cinc anys ens hem familiaritzat amb conceptes com ara fake news, fact-checking o not&iacute;cia viral, de tal manera que ja han transcendit el seu marc d&rsquo;incid&egrave;ncia inicial. S&rsquo;han convertit en puntes d&rsquo;un iceberg molt m&eacute;s gran que inclou pol&iacute;tiques que van des de la geoestrat&egrave;gia fins als interessos que es mouen a l&rsquo;entorn de les redaccions i les cuines dels diferents mit...D3. Tèrmits a les institucionshttp://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d3-termits-a-les-institucionshttp://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d3-termits-a-les-institucions<div class="tit-2"><strong>&nbsp;Argumentari</strong></div>Les activitats delictives de corrupci&oacute; s&oacute;n la part visible d&rsquo;un fenomen m&eacute;s profund i dif&iacute;cil d&rsquo;analitzar com &eacute;s el de la p&egrave;rdua de lleialtat democr&agrave;tica. Quan aix&ograve; passa, la confian&ccedil;a en les institucions decau i la corrupci&oacute; aflora i es pot estructurar, fins i tot, en organitzacions mafioses que prenen sentit a escala sist&egrave;mica. Com es poden aconseguir condicions d&rsquo;equitat que evit...D4. Ok, Boomer!http://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d4-ok-boomerhttp://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d4-ok-boomer<div class="tit-2"><strong>&nbsp;Argumentari<br /></strong></div><br />Alguns dels t&ograve;pics que &uacute;ltimament operen en clau de conflicte generacional caricaturitzen un fenomen real: la ruptura dels models socials, econ&ograve;mics, pol&iacute;tics, tecnol&ograve;gics i energ&egrave;tics compartits que havien predominat des de la segona meitat del segle XX. Per&ograve; si b&eacute; &eacute;s cert que s&rsquo;observen friccions que dificulten seriosament el di&agrave;leg intergeneracional, tamb&eacute; ho &eacute;s que poden ser gen...D5. El diàleg en temps d'acceleracióhttp://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d5-el-dialeg-en-temps-d-acceleraciohttp://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d5-el-dialeg-en-temps-d-acceleracio<div class="tit-2"><strong>&nbsp;Argumentari</strong></div><br />Dels quatre elements que representaven la mat&egrave;ria en l&rsquo;antiguitat cl&agrave;ssica, &eacute;s el foc el que representa millor el punt d&rsquo;inflexi&oacute; pol&iacute;tic que caracteritza la hipermodernitat. El foc constitueix l&rsquo;element incandescent que envolta, com a risc i possibilitat extrema, el llenguatge i la pr&agrave;ctica de la pol&iacute;tica. Aix&iacute;, el necessari di&agrave;leg pol&iacute;tic &eacute;s un di&agrave;leg en temps de combusti&oacute;, accele...D6. El futur de la salut públicahttp://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d6-el-futur-de-la-salut-publicahttp://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d6-el-futur-de-la-salut-publica<div class="tit-2"><strong>&nbsp;Argumentari</strong></div><br />D&rsquo;acord amb dades de l&rsquo;OMS, sabem que es podria prevenir prop del 25 % de la c&agrave;rrega de morbiditat mundial centrant l&rsquo;atenci&oacute; en la reducci&oacute; dels factors de risc socials i mediambientals. I tamb&eacute; sabem que per abordar els determinants mediambientals de la salut &eacute;s indispensable fer-ho en col&middot;laboraci&oacute; amb altres sectors econ&ograve;mics . L&rsquo;element sist&egrave;mic hi &eacute;s clau, i repensar la relaci...D7. El futur dels sistemes nacionals de salut després de l’impacte del COVID 19http://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d7-el-futur-dels-sistemes-nacionals-de-salut-despres-de-l-impacte-del-covid-19http://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d7-el-futur-dels-sistemes-nacionals-de-salut-despres-de-l-impacte-del-covid-19<div class="tit-2"><strong>&nbsp;Argumentari</strong></div><br />Els SNS s&rsquo;han vist interpel&middot;lats pels seus professionals i per la mateixa ciutadania, que els ha redescobert com un pilar del seu benestar. Els reptes passen tamb&eacute; per garantir-ne la sostenibilitat econ&ograve;mica. Cal que ens aturem i mirem on som, on volem anar i quin ha de ser el cam&iacute; per fer-ho, i posar en posici&oacute; preferent les pol&iacute;tiques de salut p&uacute;blica. Els 35 anys de l&rsquo;aprovaci&oacute; d...D8. Europa en combustió: noves prioritatshttp://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d8-europa-en-combustio-noves-prioritatshttp://mail.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d8-europa-en-combustio-noves-prioritats<div class="tit-2"><strong>&nbsp;Argumentari</strong></div><br />La Uni&oacute; Europea viu sumida en una profunda crisi multicausal des de fa una d&egrave;cada. Per tot plegat, alguns vaticinen un col&middot;lapse del model econ&ograve;mic, social i cultural europeu. D&rsquo;altres, en canvi, hi saben veure l&rsquo;oportunitat per progressar en grans reformes estructurals. Hi ha qui, per contra, faria una esmena a la totalitat i construiria una nova Uni&oacute; Europea. Amb tot aix&ograve;, la cris...